Jonker
talen

Visual Systems Benelux B.V.

Marconiweg 32, 8071 RA
Postbus 171, 8070 AA
Nunspeet - Nederland

T +31 (0) 88 456 80 10
F +31 (0) 88 456 80 20

E info@visualsystemsbenelux.nl

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Visual Systems Benelux B.V. (VSB) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Visual Systems Benelux B.V. goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de andere partij (hierna: Opdrachtgever) levert.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever zijn voor VSB niet bindend, ook wanneer VSB hiertegen niet uitdrukkelijk bezwaar maakt.
1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.
1.4 Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een aanbieding van VSB geheel vrijblijvend en komst een VSB bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of oderbevestiging van Opdrachtgever.

2. Prijzen
2.1 Alle door VSB genoemde prijzen luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting die in verband met de overeenkomst is verschuldigd.
2.2 Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zijn reisuren, reis-en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen.
2.3 VSB is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning respectievelijk volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt, tenzij partijen schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen.

3. Betalingen
3.1 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum.
3.2 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. De voor VSB aan een eventuele incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.3 Bij niet-tijdige betaling is VSB bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet-volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet.
3.4 Ingeval van faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van Opdrachtgever wordt al hetgeen hij dan aan VSB verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan VSB terstond verrekenen.

4. Vertrouwelijke informatie
4.1 Partijen zijn jegens elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zijn van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. De plicht tot geheimhouding eindigt een jaar na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 Indien Opdrachtgever het bepaalde uit lid 1 van dit artikel overtreedt en weigert mee te werken aan ongedaanmaking van die overtreding, dan verbeurt Opdrachtgever tegenover VSB een direct opeisbare boete van € 2.000 per dag dat de overtreding voortduurt.

5. Voorbehoud van eigendom en rechten
5.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde goederen en zaken blijven eigendom van VSB of haar (toe)leveranciers, totdat alle desbetreffende bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of te verrichten werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten.
5.2 VSB is gerechtigd om bij niet-tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen en Opdrachtgever geeft VSB bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf van Opdrachtgever te betreden.
5.3 Opdrachtgever is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren.

6. Risico
Het risico van verlies of beschadiging van goederen die door VSB zijn/worden geleverd aan Opdrachtgever, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

7. Rechten van intellectuele eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst door of namens VSB ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur , websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, modellen, technieken ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij VSB, diens licentiegevers of de desbetreffende fabrikant. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of die anderszins (bijvoorbeeld in voorwaarden die zijn ingesloten bij standaardprogrammatuur) uitdrukkelijk worden toegekend.
7.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie van VSB of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 4 deze programmatuur, databestanden, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
7.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan VSB van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo's, foto's, filmmateriaal, domeinnamen e.d. of andere materialen met het doel van gebruik, bewerking of met het doel van uitvoering van installatiewerkzaamheden of configuratiewerkzaamheden door VSB. Indien VSB een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens Opdrachtgever beschikbaar gesteld, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast.

8. Medewerking door Opdrachtgever
8.1 Iedere offerte of aanbieding van VSB is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn.
8.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door VSB te verlenen diensten alsmede voor de back-up-, controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer van de geleverde apparatuur, programmatuur, websites en databestanden, alsmede voor de informatie die wordt uitgewisseld of verwerkt via deze apparatuur, programmatuur, websites en/of databestanden.

9. Aansprakelijkheid voor schade
9.1 De aansprakelijkheid van VSB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 1.000.000 (een miljoen EURO).
9.2 De totale aansprakelijkheid van VSB voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000 (een miljoen EURO) per gebeurtenis.
9.3 Aansprakelijkheid van VSB voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is ten allen tijde uitgesloten.
9.4 Buiten de in artikel 9.1 en 9.2 genoemde gevallen rust op VSB geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 9.1 en 9.2 genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VSB.
9.5 Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht van schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk een jaar) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VSB meldt.

10. Niet toerekenbaar tekortschieten
10.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van de betreffende partij gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnenlandse- of buitenlandse overheid.
10.2 Wanneer de situatie van niet toerekenbaar tekortschieten langer dan negentig dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de situatie van niet toerekenbaar tekort schieten binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. Onderaanneming
11.1 VSB is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst, gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel.
11.2 Inschakeling van derden laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van VSB voor de nakoming van de, krachtens de overeenkomst en deze voorwaarden, op haar rustende verplichtingen, voorzover dit krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als werkgever rustende verplichtingen betreft.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 De aanbiedingen van VSB alsmede de overeenkomsten tussen VSB en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.